HB media – Oh magazine. Leveringsvoorwaarden abonnementen, welkomstgeschenken en artikelen 1. Algemeen 1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen voor het tijdschrift Oh magazine, geleverd door HB media B.V., gevestigd te Uitgeest, Anna van Renesseplein 8, Kamer van Koophandel nummer: 24235227. BTW nummer: NL0086.91.927.B.01. Een abonnement omvat ofwel i) (de levering van) een tijdschrift door HB media BV voor de overeengekomen termijn, alsmede de e-mail nieuwsbrief van dat tijdschrift, ofwel ii) (de levering van) een door HB media aangeboden digitale dienst voor de overeengekomen termijn. 1.2 De abonnee wordt geacht bij het aangaan van een abonnement geleverd door HB media B.V., deze voorwaarden te accepteren. 1.3 HB media B.V. garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. 1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn. 1.6 HB media B.V. is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld

2. Nieuwe abonnementen 2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan. 2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen jaar geen abonnement heeft gehad op Oh magazine. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk. 2.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld. 2.4 De abonnee kan contact opnemen met onze abonnementenservice contact@ohmagazine.nl indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd. 2.5 HB media B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Duur en beëindiging van het abonnement 3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna NIET automatisch verlengd. U ontvangt een brief met de mogelijkheid om een nieuwe betaling te doen voor de volgende periode. Als u dit niet doet is het abonnement automatisch beëindigd.

4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling 4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. 4.2 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. 4.3 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt per post medegedeeld.

5. Bezorging 5.1 De bezorging van de tijdschriften van HB media B.V. vindt plaats via PostNL en Sandd. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daar contact over opnemen met onze abonnementenservice. 5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk twee weken vóór de verhuisdatum aan onze abonnementenservice te zijn opgegeven per mail of per post.

6. Klachten 6.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan HB media via de contactgegevens vermeld in deze voorwaarden. HB media zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.